POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 IDENTIFICACIÓ

 • RPM RACING, S.L.O. (d’ara endavant, “RPM“)
 • NIF B61514360
 • Gran Via 8-10, planta 6ª, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Espanya)
 • Tel. +34 93 431 55 33
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb el nostre DPO a través dels següents mitjans:

–           E-mail: dpo.spain@dentsuaegis.com

–           Telèfon: +34 91 353 62 00

–           Adreça: Glorieta del Mar Carib, 1 “Edifici Tucumán” 28043, Madrid

Indicant en la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 

2 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web situada en la URL garminteamtrail.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) siguin tractats per RPM, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a RPM.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a RPM.

 

3 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc web.

 

4 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ RPM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades a través del Lloc web seran tractats per RPM conforme a les següents finalitats:

 1. Dades proporcionades per inscriure’s a sorteigs i esdeveniments:
 • Gestió de la inscripció sol·licitada.
 • Efectuar anàlisi sobre la utilització del Lloc web i comprovar les preferències i comportament dels Usuaris.
 1. Dades proporcionades en els formularis de contacte:
 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’Usuari a través dels canals disposats per a això el Lloc web.
 • Efectuar anàlisi sobre la utilització del Lloc web i comprovar les preferències i comportament dels Usuaris.
 1. Dades facilitades per a l’enviament de Newsletter:
 • Gestionar la subscripció i/o baixa de la Newsletter, realitzada a través del canal disposat en el Lloc web.

 

5 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ RPM?

RPM tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 1. Dades proporcionades per inscriure’s a sorteigs i esdeveniments:
 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades de navegació
 1. Dades proporcionades en els formularis de contacte:
 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Altres dades facilitades en camps oberts
 • Dades de navegació
 1. Dades facilitades per a l’enviament de Newsletter:
 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privadesa, eximint a RPM de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, RPM podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

6 QUIN ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

 1. Per inscriure a l’Usuari en sorteigs i esdeveniments: execució de contracte per dur a terme la inscripció de l’Usuari en sorteigs i esdeveniments.
 2. Per respondre les sol·licituds de contacte de l’Usuari: el consentiment de l’Usuari. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 3. Per enviar a l’Usuari nostra Newsletter: l’interès legítim de RPM en cas que l’Usuari s’hagi inscrit en sorteigs i esdeveniments, i el consentiment en els altres casos, que se li sol·licita i que pot retirar a qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 4. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web: l’interès legítim de RPM.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar solament un d’ells no afectant als altres.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb RPM a través dels canals següents: dpo.spain@dentsuaegis.com

 

7 AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicats als següents proveïdors de serveis de RPM, necessaris per complir amb les finalitats anteriorment descrites i prestar-li els serveis sol·licitats:

 • La Nova Fita, per oferir el servei de cronometratge i resultats en els esdeveniments;
 • Cranc Consulting, per oferir la plataforma d’inscripció en els esdeveniments;

Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per RPM.

Així mateix, per al compliment de les finalitats relacionades, les dades de l’Usuari podran ser comunicats a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) amb la finalitat de dur a terme la gestió de l’organització esdeveniments als quals l’Usuari s’hagi inscrit.

 

8 TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Li informem que les seves dades no seran transferits a tercers països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

 

9 CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant els següents terminis:

 1. Dades facilitades per inscriure’s als sorteigs i esdeveniments organitzats per RPM: seran conservats durant el termini necessari per donar tràmit a la inscripció i, una vegada finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la citada inscripció.
 2. Dades facilitades per a l’enviament de Newsletter: seran conservats mentre l’Usuari no revoqui el consentiment prestat a aquest efecte o s’oposi a tal finalitat.
 3. Dades proporcionades en els formularis de contacte: seran conservats durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, una vegada finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la citada sol·licitud.

 

10 RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que és major de divuit (18) anys i que les dades que facilita a RPM són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat als tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a RPM per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a RPM o a tercers.

 

11 EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a RPM, a l’adreça indicada en l’encapçalat de la present Política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça dpo.spain@dentsuaegis.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, a qualsevol moment i de manera gratuïta, para:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en RPM s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incomplets.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Obtenir de RPM la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’Usuari en aquells casos previstos en la normativa.
 • Posar-se en contacte amb el DPO de RPM a través de la següent adreça: dpo.spain@dentsuaegis.com
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça Calli de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l’interessat consideri que RPM ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

12 MESURES DE SEGURETAT

RPM tractarà les dades de l’Usuari a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

 

Última actualització: novembre 2018

@RPM MKTG, 2018. Tots els drets reservats.